ПРИОРИТЕТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ (2019-2023)

Добрич - подреден град
• Цялостна реконструкция на пазара и прилежащите зони.
• Въвеждане на ефективна организация на движението в града.
• Подмяна и регулиране на светофарните уредби и поставяне на нови, където е необходимо.
• Разработване и приемане на нов план на автобусните линии с удобен достъп до зони, които сега са непокрити от обществен транспорт като кв. „Иглика“ и промишлените зони.
• Въвеждане на екологичен транспорт – електробуси.
• Изграждане на нови зони за паркиране.
• Разширяване на „Синя зона“ за паркиране и дейността по репатриране, след цялостен анализ на ефектите от тяхното въвеждане и функциониране.
• Създаване на Зелен кадастър (регистър) и разработване на План за развитие на зелена система – основа за опазването и развиването на зелената система, с възможност бъдещото планиране на строителство да се съобразява с нея.
• Изграждане на мини паркове в повече квартали и междублокови пространства.
• Подпомагане на общностите в грижата за пространствата около техните жилища и градската среда.
• Разширяване зоната за видеонаблюдение в т.ч. и по кварталите.
• Влагане на допълнителен ресурс в общинския приют за безстопанствени кучета, като в дейността му се включи и решаване на проблема с бездомните котки. Хуманно отношение при решаване на проблема с популацията.
 
• Създаване на условия за ефективна дейност на общинските предприятия („Устойчиви дейности и проекти“, „КомуналСтрой“, „Паркинги и пазари“, „Център за защита на природата и животните“, "Спортни имоти" и "Обреден дом"), които последователно, системно, ненатрапчиво оформят облика на града, осигуряват безпрепятственото функциониране на основните ежедневни дейности на гражданите. Разширение на капацитета на ОП „КомуналСтрой“ за поддържане на инфраструктурата на общинските детски градини и детски ясли, и извозването на 4 кубиковите контейнери, като през 2020 г. ще започне работа нов специализиран камион.
Добрич - добро място за отглеждане и образование на децата
• Активна общинска политика за максимален обхват на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение.
• Продължаване подобряването и реновирането на материално-техническата база на детски ясли, градини и училища и привеждане на прилежащите им площи като кътове за игра и отдих.
• Осигуряване на ред, защита и спокойствие на децата и учениците, чрез постепенно въвеждане на видеонаблюдение и осветление в дворните пространства.
• Осигуряване на финансовата независимост на детските градини чрез продължаване практиката на делегирани бюджети. Това дава възможност да разгърнат потенциала на сградния си фонд, като организират допълнителни дейности за развитието на децата.
• Подкрепа на дуалното професионално обучение в професионалните гимназии.
• Реновиране на ученическото общежитие.
• Разширяване дейностите на център за подкрепа на личностното развитие, чрез осигуряване на логопеди и психолози в подкрепа на детските градини и училищата.
• Създаване на пилотни групи в детските ясли и детски градини, в които да започне обучение на деца по метода Монтесори.
• Изграждане на комбинирани детски площадки, където децата с различни заболявания, които не могат да се движат без инвалидна количка, да се забавляват и общуват с връстниците си.
Добрич - привлекателен за бизнес и инвестиции
• Запазване нивата на местните данъци и такси.
• Подобряване състоянието на уличната мрежа в индустриалните зони. През последните 4 години започнахме този процес с няколко важни за бизнеса транспортни връзки. През следващите години задължително трябва да се продължи с реконструкция на улиците в тези райони.
• Работа за изграждането на интермодален транспортен терминал, който ще разшири конкурентните предимства на Добрич като място за инвестиции с непосредствената близост до железопътен, въздушен и воден транспорт. За реализацията на идеята и привличането на инвеститори.
• през 2016 г. е разработена промяна в Общия устройствен план на Добрич и е получено разрешение от Министерството на отбраната тези поземлени имоти да бъдат отразени като „Интермодален терминал“.
• Продължаване разговорите с потенциални китайски инвеститори за изграждане на завод да ремонт на електробуси в Добрич.
• Осигуряване на приоритетна грижа, бързи и качествени административни услуги за инвеститорите при реализирането на плановете им за нови предприятия и откриване на работни места.
• Съдействие на фирмите от Добрич за осъществяване на допълнителни контакти с партньори и клиенти чрез сътрудничество с търговско-икономическите представителства на други страни в България.
• Гарантиране на ускорени процедури и съкратени срокове за предоставяне на услуги на бизнеса.
• Продължаване на политиката за равни условия за всички фирми при участието им в обществени поръчки в общината.
Добрич - с добри здравни и социални услуги
• Подкрепа на иновациите и развитието в общинските здравни заведения ДКЦ 1 и ДКЦ 2 с оглед предоставянето на качествени медицински услуги за гражданите. Това вече е възможно след като поликлиниките бяха финансово стабилизирани. Припомняме, че ДКЦ 2 през 2015 година беше във финансов колапс с много неразплатени задължение, включително и към държавата.
• Обучение и супервизия (менторство) на персонала в детските и социални заведения в Добрич.
• Продължаване на подобряване на сградния фонд на центровете за предоставяне на социални услуги.
Добрич - културен и фестивален център
• Създаване на фонд за дофинансиране на културни прояви, което да осигури равни правила за всички желаещи финансова подкрепа от Общината.
• Създаване на библиотека на открито.
• Създаване на голяма сцена. Градът ни се нуждае от голяма сцена, с подходящо озвучаване и осветление.
• Създаване на мобилно приложение за културните мероприятия в града, което да дава актуална информация за културния живот на Добрич. Така биха се привлекли по-младите към богатия културен календар на общината.
• Ремонт на зала „Нели Божкова“ и зала „Добрич“.
• Заделяне на по-висок процент от общинския бюджет за култура.
• Изграждане на Парк на миниатюрите.
Добрич - с отлични възможности за спорт и активен начин на живот
• Разширяване календара на спортни събития в общината.
• Обособяване и оборудване на зони за стрийт фитнес.
• Ремонт на спортните игрища по кварталите.
• Продължаване ремонтите на спортните бази в града.
• По-справедливо разпределение на бюджета за спорт, с акцент детско-юношеските школи.
• Продължаване на дейностите по ремонта на Спортна зала „Добротица“ – изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, подмяна на осветлението, ремонт на съблекални.
• Търсене на възможност за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Хан Аспарух“.
Добрич - насърчаващ активното гражданско участие
• Определяне на общински съветници, които да отговарят за всеки един от кварталите на града.
• Организиране на редовни допитвания за мнението на гражданите по актуални проблеми на общината.
• Промяна на начина на провеждане на обществени обсъждания, чрез създаване на допълнителни възможности в т.ч. и на виртуални такива за участие на гражданите.
• Създаване на нови и оптимизиране дейността на съществуващите обществени съвети.
• Увеличаване финансирането на Програмата за малки проекти от 10 000 на 30 000 лв., което да даде възможност на повече неправителствени организации да реализират свои проекти, касаещи общността.
• Иницииране на създаването на „съседски центрове“, които да търсят решения и възможности за развитие на отделните места за живеене.
• Активна работа с граждански организации и инициативни граждански групи при решаване на обществено значими проблеми.