План за управление мандат 2023-2027 г.

Уважаеми съграждани,

представяме пред Вас нашия план за управление. Нашите ангажименти към Вас са конкретни. Не ги обличаме в гръмки думи и обещания, а правим конкретен план за действие.

Грижа за кварталите

4 години – 1 приоритет

По-добра градска среда във всички квартали на Добрич

Това е един от основните ни ангажименти през годините. Вече има добре изградена основа. Затова акцент в работата през следващите години ще бъдат малките квартални улички и междублокови пространства.

След големия ремонт на улици общината вече разполага с ресурс за малките междублокови пространства, прилежащите към блоковете паркинги и подходи. Ние поставяме този приоритет на първо място.

Използваме всеки ресурс за финансиране. Освен на собствени бюджетни средства, както и досега ще се разчита много на финансиране по проекти. Вече сме подали такива:

 • за озеленяване на междублокови пространства по ул. „Цар Освободител“, изграждане на детски и комбинирани площадки за игра, доставка на техника за поддържане на зелената растителност в града (ж.к. Балик - Йовково, пространството заключено зад блокове Емона №33, ул. „Теменуга“ бл.27 и бл.43)
 • за поддържане на зелената растителност в града и мерки за озеленяване на междублокови пространства, изграждане на детски и комбинирани площадки за игра:

  по ул. „Стефан Стамболов“
  - Озеленяване, изграждане на нова детска площадка (от 6 до 12 г.), нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г. до детска ясла (ДЯ) „Пролет“ пред бл. 2 (пространството пред бл.21 в ж. к. „Дружба“ 2 в съседство с ДЯ „Пролет“)

  по ул. „Иван Вазов“
  - Благоустрояване и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 години, между улици „Л. Каравелов“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Иван Вазов“ и „Дора Габе“ (пространството заключено зад ул. „Л. Каравелов“ № 10 , ул. „Кирил и Методий" № 26 и ул. „Люляк“)
  - Озеленяване и изграждане на нова комбинирана детска площадка, тенис маса между ул. „П. Хитов“, бул. „Добричка епопея“, ул. „Иван Вазов“ (пространството заключено зад ул. „Панайот Хитов“ № 16-18 , ул. „Кирил и Методий“ № 48 - 52 и бул. „Добричка епопея“ № 2,4,6 - района между РЗИ и ЖП гарата )

  по ул. „Любен Каравелов“
  - Благоустрояване, озеленяване, изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка, между улици „В. Левски“, „А. Будевска“, „Л. Каравелов“ (пространството заключено зад ул. „Васил Левски“ № 9, ул. „Любен Каравелов“ № 1 и ул. „Васил Априлов“ № 1)

  по ул. „Цар Самуил“
  Озеленяване и изграждане на нова комбинирана детска площадка, фитнес уреди, между улици „Цар Петър“, „В. Левски“, „Цар Самуил“, „Й. Йовков“ (пространството заключено зад ул. „Цар Петър“ № 2, ул. „Цар Самуил“ № 1 и ул. „Йордан Йовков“ № 21, и ул. „Цар Симеон“ №1 района в близост до у-ще „Христо Ботев“)

  по ул. „Кап. Димитър Списаревски“
  Благоустрояване, озеленяване и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г., между улици „Д. Списаревски“ и „Хр. Смирненски“ (пространството заключено зад ул. „В. Левски“, ул. „Хр. Смирненски“ № 1 -15 , ул. „Д. Списаревски“ № 2 - 6 и зад Офис център „Рила“)

  Озеленяване на: 
  ЖК „Иглика“ и бул. „Русия“

Паралелно с това ще продължим с:

 • Реконструкция и благоустрояване на улици и прилежащи пространства (вкл. подлези, транспортни и мостови съоръжения и др);
 • Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, включително физически елементи на градската среда;
 • Благоустрояване на вътрешно квартални пространства;
 • Реконструкция на паркова среда и обновяване на публични градски пространства със значими обществени функции;

Инфраструктура

4 години – 4 приоритета

Започване и завършване ремонта на Центъра

Ремонтът на Централната пешеходна зона ще започне. Осигурено е финансиране, има идеен и технически проект, избрана е фирма изпълнител.

Поети ангажименти:

Центърът ще бъде ремонтиран с павета, с дебелина над 5 см. Ще се осигури съвременна визия и функционалност, с кътове за отдих и игра на децата. Ще се осигурят повече паркоместа.

Подмяна на водопровода в квартала над жп гарата

Ремонтът на ул. „Хан Тервел“ ще започне. Осигурено е финансиране за подмяната на водопровода и цялостно асфалтиране. Има избран изпълнител и сключен договор.

През ноември 2023 година ще се подаде проектно предложение за реализация на Индустриален парк в района на бившите казарми. В рамките на този проект ще се ремонтира подземна инфраструктура и след това пътната настилка на улиците „Войнишка“, „Армейска“, „Катюша“. Ще се изградят подходи към бул. „3-ти март“ и бул. „Добруджа“ за извеждане на тежкотоварния трафик от квартала.

Довършване на канализацията в квартал „Рилци“

До края на годината ще приключим с 3-ти и частично с 4-ти етап по изграждане на канализацията. Има споразумение с ресорното министерство и ще бъде осигурено финансиране през следващата година за довършване на последните два етапа. С това изцяло ще бъде изградена канализация в квартал „Рилци“.

Продължаване на дейности по асфалтиране на улици и ремонт на тротоари

Ремонт на улиците „Хан Тервел“, „Вардар“, „3-ти път“, „Велико Търново“, „Загоре“.

През 2024 година ще се включат в капиталовата програма повече малки квартални улички. В приложението може да видите пълния анализ след извършено обследване през 2023 година.

Култура

4 години – 4 приоритета

Общински фонд „Култура“
 • Социално-битово подпомагане на артисти и други специалисти в областта на културата;
 • Финансиране на културни институти, които да създават културни продукти, съобразени с изучавания учебен материал в средното образование;
 • Подпомагане на самодейни състави;

Търсене на възможност за по-достойно заплащане на труда на артистите от общинските културни институти на Добрич

Ново общинско културно пространство. Градът ни се нуждае от голяма сцена, с подходящо озвучаване и осветление. Такова е проектирано и ще се изгради с ремонта на центъра. Обособяване на места за улични изпълнители и артисти. 

Обогатяване на културния календар и запазване на съществуващите прояви. 

Развитие на фестивала „Хлябът, който ни свързва“ чрез ново място на провеждане, по-богата музикална програма и прерастване в международен.

Добрич може да бъде културно –притегателен център с развитие на всички досегашни фестивали и конкурси в областта на камерната, поп и рок музика, където вече е с утвърдена музикална традиция.

Екология

4 години – 4 приоритета

Подобряване на услугата по почистване на Добрич

Въпреки въведения по-строг контрол от страна на общината, все още има редица пропуски в режима на почистване. Затова ще акцентираме върху:

 • Машинно почистване на улицитеНови контейнери
 • Нови контейнери
 • По-строг контрол към фирмите, използващи битови контейнери за нуждите на търговските си обекти

Основна цел е подобряване на системата за събиране на отпадъци и почистване на Добрич.

Подмяна на уличното осветление

Подмяна на уличното осветление с лед лампи, целящо по-добра осветеност и енергоефективност.

През 2024 година ще се подмени осветлението на:

 • бул. „Добруджа“ до Сердика
 • бул. „Добруджа“ – в участъка от Бензиностанция Шел до Балчишко кръгово
 • бул. „Русия“ – от бул. „25-ти Септември“ до пожарната
 • ул. „Батовска“ – от бул. „25-ти Септември“ до ул. „Любен Станчев“
Закупуване на нови електробуси

Закупуване на нови електробуси, за нуждите на градския транспорт. Подаден е проект за нови 8 електробуса.

Продължаване на дейностите по саниране и обновяване на общинския и сграден фонд

Вече има одобрени и ще започне ремонта на 2 детски градини,1 училище и ученическо общежитие.

Образование

4 години – 4 приоритета

По-добри условия за отглеждане и образование на децата в общинските детски градини и училища, чрез:

Продължаване подобряването на материалната база. През 2024 година ще започне основен ремонт на 2 детски градини – ДГ № 23 и ДГ № 32 и СУ „Любен Каравелов“.

Акцент както и досега ще са всички учебни заведения, защото те не бива да се делят на квартални и централни.

Общината стабилен и предвидим партньор в образователния процес, чрез:

 • Подпомагане развитието на дуалната система на обучение
 • Подпомагане на достъпа до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост
 • Създаване на условия за равноправен достъп до учене през целия живот
 • Подобряване на знанията и уменията на педагогическите специалисти, образователни медиатори и др. за работа с деца и ученици

Социални дейности

4 години – 4 приоритета

Грижа към потребителя

 • Изграждане на нови и развитие на съществуващите социални и интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се потребители
 • Създаване на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания
 • Стимулиране на социалното включване на уязвимите общности и рисковите групи на областно и общинско ниво

Грижа за работещите в социалните услуги

 • Организиране на периодични обучения и редовна супервизия на работещите в социалните услуги
 • Подобряване нивата на заплащане в дейностите общинска отговорност

Общинско здравеопазване

4 години -5 приоритета

Добра среда за най-малките деца в детските ясли в Добрич.

Качествено ученическо здравеопазване в здравните кабинети в учебните заведения.

Развитие и подпомагане на дейността на ДКЦ1, ДКЦ 2 и ЦПЗ.

Продължаване на общинската политика за подпомагане на областната МБАЛ Добрич. В това число запазване на фонд „Здраве“.

Продължаване дейността на общинската инвитро програма.

Икономическо развитие

Това е най-стратегическият приоритет за бъдещето на Добрич. За изпълнението му Община Добрич ще продължи да работи като добър партньор на бизнеса, ще продължи да подобрява инфраструктурата в промишлените зони. Основна задача през следващите четири години ще бъде:

Създаване на „Индустриален парк Добрич“

„Индустриален парк Добрич“ предстои да бъде изграден изцяло в следващите 3 години и всички първоначални усилия ще бъдат насочени към реализиране на проектите по рехабилитация на съществуваща и създаване на нова довеждаща инфраструктура, и изцяло създаване на вътрешната инженерна и техническа инфраструктура.

Паралелно с тези дейности ще се работи по маркетинга на парка и привличането на инвеститори с цел продажба и/или отдаване под наем на имоти, и сключването на предварителни договори.

Извеждаме пет стратегически цели и съответните задачи за постигането им:

Цел 1: Създаване, изграждане и функциониране на модерен индустриален парк организиран на принципа на устойчивото развитие, създавайки качествена конкурентна среда.

Рехабилитация на съществуваща и създаване на нова довеждаща инфраструктура.

Изграждане на модерна, иновативна и същевременно практична вътрешна базова и инженерна инфраструктура. Изграждане и доизграждане на комунална инженерна инфраструктура в парка (улици, зелени площи, улично осветление, комунални мрежи и пр).

Цел 2: Създаване на условия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори.

Привличане на средства и партньори за устойчиво развитие на парка.

Цел 3: Привличане на нови инвеститори.

Провеждане на активна маркетингова кампания в страната и чужбина за промотиране на парка.

Цел 4: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика. Осигуряване на нови работни места и заетост в региона за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението.

Привличане на качествени инвеститори с производствена насоченост, не толкова с търговска.

Цел 5: Развитие и предлагане на интегрирани услуги за привличане и обслужване на Разработване и прилагане на пакет от широк спектър услуги и облекчения, насочени към привличане на инвеститори в парка, съобразени с потребностите на стратегическите инвеститори и цялостно подпомагане на инвеститорския процес.